Skip to content

Dictionary

Dictionary is not actively supported currently

We recommend reading the other articles of this documentation.

A

API
(Application Programming Interface) An interface that allows you to use the functionality provided by OneMeter in an external application. With proper configuration, data read from your meter by OneMeter and sent to the OneMeter server can be downloaded directly from us. Thanks to that, the user has the possibility to download information regarding e.g. energy consumption directly to his system.

B

Billing period
Okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami licznika.
Billing period counted in
Czy Twoje rozliczenia następują w rozbiciu dziennym czy miesięcznym?
Billing start day
Dzień miesiąca, w którym rozliczenia następują. Dla rozliczenia 10-dniowego jeden z dni rozliczeń, na podstawie którego pozostałe zostaną określone.
Billing start month
Jeden z miesięcy, w którym rozliczenia następują. Dla 2- i 6- miesięcznych okresów pozostałe są określane na jego podstawie.

C

Cogeneration charge
Opłata obliczana jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej oraz ilości pobranej energii czynnej. Wprowadzona w ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Constant component
Stała opłata za usługi dystrybucji energii elektrycznej, pokrywająca koszty eksploatacji i rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

D

Deduction
Współczynnik określający ilość energii, którą prosument może odebrać z sieci, do ilości energii oddanej do sieci z mikroinstalacji. Stanowi sposób bezgotówkowego rozliczenia energii. Zależny jest od wielkości instalacji fotowoltaicznej i wynosi odpowiednio 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kWp i 0,7 dla instalacji 10-40 kWp.
Distribution
The part of your electricity bill paid to the DSO (Distribution System Operator).
Distribution region
The active distribution tariff for your point of consumption (location-dependent).
Distribution tariff
Sposób obliczania należności na rzecz OSD (operatora systemu dystrybucyjnego) za używanie energii elektrycznej zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki.
DNO (OSD)
(Distribution Network Operator) The energy company dealing with the distribution of electricity, i.e. responsible for the supply of energy to consumers, but also for the maintenance of the power grid. In Poland, the largest distributors are Enea, Energa, Innogy, PGE and Tauron.

E

Energy |A|
Moduł energii czynnej mierzonej przez licznik zużycia energii. Określa wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh i w liczniku oznaczony jest kodem OBIS 15.8.0.
Energy (Active)
Energia zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło. Z niej zasilane są urządzenia elektryczne i za jej pobór rozliczany jest zarówno konsument, jak i prosument.
Energy (Negative / Consumed)
Energia pobrana z sieci operatora na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych u odbiorcy.
Energy (Positive / Returned)
Energia oddana do sieci operatora w momencie, kiedy produkcja (np. z instalacji fotowoltaicznej) jest wyższa, niż zapotrzebowanie na energię (źródło wytwarza więcej energii, niż odbiorca w danym momencie zużywa).
Energy (Reactive)
Część energii, która nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło (w przeciwieństwie do energii czynnej), jednak konieczna jest do działania większości urządzeń elektrycznych (jak np. silnik, transformator czy oświetlenie LED). Za jej ponadumowny pobór obciążani są odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia (czyli nie gospodarstwa domowe).
Energy bank
Also called a virtual energy warehouse by operators. It's the balance of energy returned to the network (during overproduction from a photovoltaic installation) and energy consumed from the network, taking into account loss (70% or 80%).
Energy price
Price for the use of 1 kWh of active energy in a given zone. You will find it on your energy invoice or in the contract signed with your distributor.

I

ID (energy meter)
Unikalny numer identyfikacyjny licznika energii elektrycznej.
Interim component
Stała opłata płacona dystrybutorowi za dostarczaną energię elektryczną. Została ustanowiona w celu sfinansowania stratu powstałej u dostawców energii elektrycznej w związku z wycofaniem tak zwanych kontraktów długoterminowych (KDT) w 2007 roku.

K

kWh
Wh, kWh, mWh A kilowatt hour is a measure of electrical energy equivalent to a power consumption of one thousand watts for one hour (Wh). On your invoice, the energy is expressed in this unit.

M

MAC address
(Media Access Control address) The Unique hardware address of the device's network interface controller (NIC). If you uninstall your OneMeter device from the counter and then install it again, both installations (instances) will have the same MAC address, but will have a different UUID.
Maximum power |P|
Moc maksymalna, którą klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym (np. w bieżącym półroczu - przy rozliczeniu 6-miesięcznym). W liczniku oznaczona kodem OBIS 15.6.0.

O

OBIS
(OBject Identification System) The OBIS code identifies the corresponding device value. It is a text string composed according to the OBIS standard (see IEC 62056-61).

P

Power (active)
Moc, która może być zamieniona na tzw. pracę użytkową.
Phase (energy meter)
Ogólne określenie źródła napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej. We współcześnie budowanych budynkach najpopularniejsze są instalacje trójfazowe.
Power (Instantaneous |P|)
Wartość chwilowa mocy. W systemie OneMeter oznacza obciążenie zmierzone przez licznik w momencie wykonywania odczytu przez urządzenie OneMeter. Oznaczona kodem OBIS 15.7.0.
Power (peak)
Moc deklarowana przez producenta w specyfikacji, którą może wytworzyć moduł fotowoltaiczny w standardowych warunkach testowych (STC), przy stałym nasłonecznieniu wartości 1000 W na metr kwadratowy powierzchni panelu, przy temperaturze matrycy 25°C. Moc szczytową należy wprowadzić w kilowatach szczytowych (kWp). W przypadku braku informacji na temat deklarowanej mocy szczytowej posiadanych modułów, oraz deklarowanej wydajności konwersji (w procentach), moc szczytową można obliczyć wzorem: moc = powierzchnia (m²) * efektywność (%) / 100.
Power (reactive)
Moc występująca pomiędzy źródłem a danym odbiornikiem energii. Moc bierna indukcyjna pobierana jest z sieci elektroenergetycznej i jest niezbędna do wytwarzania pola magnetycznego w takich urządzeniach jak transformatory czy silniki, natomiast moc bierna pojemnościowa oddawana jest do sieci przez odbiorniki takie jak oświetlenie LED, kondensatory czy inny sprzęt elektroniczny.
Power loss
Szacowane straty systemowe to suma wszystkich strat powodujących, że ilość energii oddawanej do sieci elektrycznej jest niższa niż moc wytworzona przez moduły fotowoltaiczne. Istnieje kilka powodów tych strat, takich jak: straty powodowane przez przewody, falowniki, brud (czasem śnieg) na modułach itp. Z biegiem lat moduły również tracą na efektywności, a ich sprawność jest niższa niż w pierwszych latach.
Protocol
IEC 62056-21 / IEC 1107 / SML / DLMS A system of rules that allow two or more entities of a communications system to transmit information via any kind of variation of a physical quantity. The protocol defines the rules, syntax, semantics and synchronization of communication and possible error recovery methods. Protocols may be implemented by hardware, software, or a combination of both. In the case of OneMeter, it's the "language" used to communicate between the device and the energy meters optical port.
PV
(PhotoVoltaics) A photovoltaic (PV) system employs solar modules, each comprising a number of solar cells, which generate electrical power. PV installations may be ground-mounted, rooftop mounted, wall mounted or floating. The mount may be fixed or use a solar tracker to follow the sun across the sky.
PV Simulation
Estimation of energy production from the photovoltaic installation taking into account the set parameters and historical data on sunshine in a given location. Due to the undeterministic nature of such parameters as weather conditions, this approximation may differ significantly from the actual PV output on a given day.

R

Retail
Część rachunku za energię uiszczana na rzecz sprzedawcy (inaczej zwanego spółką obrotu energią).

S

Serial number
The unique serial number of your OneMeter device.
Standing charge
Stała składowa rachunku za energię elektryczną pobierana przez sprzedawcę. W niektórych przypadkach może wynosić 0 zł.

T

Trading cost
Stała opłata służąca pokryciu kosztów stałych dotyczących sprzedaży, obsługi i rozliczenia energii elektrycznej przez sprzedawcę. Znajdziesz ją na fakturze za energię. Zazwyczaj jest tym mniejsza, im dłuższy jest okres rozliczeniowy.
Trickleback multiplier
Mnożna wielkości energii i mocy. Znajdziesz ją na fakturze za energię. Występuje w sytuacji, kiedy w układzie pomiarowym zastosowano przekładniki prądowe/napięciowe.

U

UART
(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) A hardware device for asynchronous serial communication in which the data format and transmission speeds are configurable. The electric signaling levels and methods are handled by a driver circuit external to the UART.
UUID
(Universally Unique IDentifier) A 128-bit number used to identify OneMeter devices.

W

Watt
W, kW, mW A unit of power. In the International System of Units (SI) it is defined as a derived unit of 1 joule per second, and is used to quantify the rate of energy transfer. In SI base units, the watt is described as kg⋅m2⋅s−3.

Z

Zone
Część doby (czasem również tygodnia), kiedy pobór energii związany jest z kosztem określonym dla tej strefy. Przykład: w taryfie dwustrefowej G12 odbiorca zapłaci mniej za 1 kWh energii pobranej w nocy (w strefie nocnej) niż w dzień (w strefie dziennej).

Last update: 2024-06-10