Przejdź do treści

Słownik

Słownik nie jest obecnie aktywnie wspierany

Zalecamy zapoznać się z innymi artykułami dokumentacji.

A

API
(Application Programming Interface) Interfejs pozwalający na korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez rozwiązanie OneMeter w zewnętrznej aplikacji. Przy odpowiedniej konfiguracji dane z licznika odczytane przez urządzenie OneMeter i przesłane na serwer OneMeter mogą być pobierane bezpośrednio z tego serwera. Dzięki temu użytkownik ma możliwość pobierania informacji dotyczących np. zużywanej energii bezpośrednio do swojego systemu.

B

Bank energii
Zwany także wirtualnym magazynem energii u operatora. Bilans energii oddanej do sieci (podczas nadprodukcji z instalacji fotowoltaicznej) i pobranej z sieci przy uwzględnieniu opustu (70% lub 80%).

C

Cena energii
Cena za wykorzystanie 1 kWh czynnej w danej strefie. Znajdziesz ją na fakturze za energię lub w umowie zawartej ze swoim sprzedawcą.

D

Dystrybucja
Część rachunku za energię elektryczną uiszczana na rzecz OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
Dzień rozliczenia
Dzień miesiąca, w którym rozliczenia następują. Dla rozliczenia 10-dniowego jeden z dni rozliczeń, na podstawie którego pozostałe zostaną określone.

E

Energia |A|
Moduł energii czynnej mierzonej przez licznik zużycia energii. Określa wielkość zużycia energii elektrycznej w kWh i w liczniku oznaczony jest kodem OBIS 15.8.0.
Energia bierna
Część energii, która nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło (w przeciwieństwie do energii czynnej), jednak konieczna jest do działania większości urządzeń elektrycznych (jak np. silnik, transformator czy oświetlenie LED). Za jej ponadumowny pobór obciążani są odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia (czyli nie gospodarstwa domowe).
Energia czynna
Energia zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło. Z niej zasilane są urządzenia elektryczne i za jej pobór rozliczany jest zarówno konsument, jak i prosument.
Energia oddana
Energia oddana do sieci operatora w momencie, kiedy produkcja (np. z instalacji fotowoltaicznej) jest wyższa, niż zapotrzebowanie na energię (źródło wytwarza więcej energii, niż odbiorca w danym momencie zużywa).
Energia pobrana
Energia pobrana z sieci operatora na potrzeby zasilania urządzeń elektrycznych u odbiorcy.

F

Faza (licznika)
Ogólne określenie źródła napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej. We współcześnie budowanych budynkach najpopularniejsze są instalacje trójfazowe.

I

ID (licznika)
Unikalny numer identyfikacyjny licznika energii elektrycznej.

J

Jednostka okresu rozliczeniowego
Czy Twoje rozliczenia następują w rozbiciu dziennym czy miesięcznym?

K

kWh
Wh, kWh, mWh Kilowatogodzina to jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). Na fakturze energia wyrażona jest właśnie w tej jednostce.

M

MAC address
(Media Access Control adres) Unikalny, sprzętowy adres modułu sieciowego urządzenia. Jeżeli odinstalujesz swoje urządzenie OneMeter z licznika, a następnie zainstalujesz je ponownie, obie instalacje (instancje) będą oznaczone tym samym adresem MAC, ale będą miały inne numery UUID.
Maksymalna moc |P|
Moc maksymalna, którą klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym (np. w bieżącym półroczu - przy rozliczeniu 6-miesięcznym). W liczniku oznaczona kodem OBIS 15.6.0.
Miesiąc rozliczenia
Jeden z miesięcy, w którym rozliczenia następują. Dla 2- i 6- miesięcznych okresów pozostałe są określane na jego podstawie.
Mnożna
Mnożna wielkości energii i mocy. Znajdziesz ją na fakturze za energię. Występuje w sytuacji, kiedy w układzie pomiarowym zastosowano przekładniki prądowe/napięciowe.
Opust
Współczynnik określający ilość energii, którą prosument może odebrać z sieci, do ilości energii oddanej do sieci z mikroinstalacji. Stanowi sposób bezgotówkowego rozliczenia energii. Zależny jest od wielkości instalacji fotowoltaicznej i wynosi odpowiednio 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kWp i 0,7 dla instalacji 10-40 kWp.
Moc bierna
Moc występująca pomiędzy źródłem a danym odbiornikiem energii. Moc bierna indukcyjna pobierana jest z sieci elektroenergetycznej i jest niezbędna do wytwarzania pola magnetycznego w takich urządzeniach jak transformatory czy silniki, natomiast moc bierna pojemnościowa oddawana jest do sieci przez odbiorniki takie jak oświetlenie LED, kondensatory czy inny sprzęt elektroniczny.
Moc czynna
Moc, która może być zamieniona na tzw. pracę użytkową.
Moc chwilowa |P|
Wartość chwilowa mocy. W systemie OneMeter oznacza obciążenie zmierzone przez licznik w momencie wykonywania odczytu przez urządzenie OneMeter. Oznaczona kodem OBIS 15.7.0.
Moc szczytowa
Moc deklarowana przez producenta w specyfikacji, którą może wytworzyć moduł fotowoltaiczny w standardowych warunkach testowych (STC), przy stałym nasłonecznieniu wartości 1000 W na metr kwadratowy powierzchni panelu, przy temperaturze matrycy 25°C. Moc szczytową należy wprowadzić w kilowatach szczytowych (kWp). W przypadku braku informacji na temat deklarowanej mocy szczytowej posiadanych modułów, oraz deklarowanej wydajności konwersji (w procentach), moc szczytową można obliczyć wzorem: moc = powierzchnia (m²) * efektywność (%) / 100.

N

Numer seryjny
Unikalny numer seryjny urządzenia OneMeter.

O

OBIS
(OBject Identification System) Kod OBIS identyfikuje daną zmienną urządzenia, najczęściej parametr. Jest to łańcuch tekstowy zbudowany na podstawie normy OBIS (patrz IEC 62056-61).
Okres rozliczeniowy
Okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami licznika.
Opłata abonamentowa
Stała składowa rachunku za energię elektryczną pobierana przez sprzedawcę. W niektórych przypadkach może wynosić 0 zł.
Opłata handlowa
Stała opłata służąca pokryciu kosztów stałych dotyczących sprzedaży, obsługi i rozliczenia energii elektrycznej przez sprzedawcę. Znajdziesz ją na fakturze za energię. Zazwyczaj jest tym mniejsza, im dłuższy jest okres rozliczeniowy.
Opłata kogeneracyjna
Opłata obliczana jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej oraz ilości pobranej energii czynnej. Wprowadzona w ramach ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Opłata przejściowa
Stała opłata płacona dystrybutorowi za dostarczaną energię elektryczną. Została ustanowiona w celu sfinansowania stratu powstałej u dostawców energii elektrycznej w związku z wycofaniem tak zwanych kontraktów długoterminowych (KDT) w 2007 roku
OSD
(Operator Systemu Dystrybucyjnego) Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, a więc odpowiedzialne za dostarczenie energii do odbiorców, ale także konserwację sieci energetycznej. W Polsce największymi dystrybutorami są spółki Enea, Energa, Innogy, PGE oraz Tauron.

P

Protokół
IEC 62056-21 / IEC 1107 / SML / DLMS Zestaw reguł umożliwiających porozumienie między dwoma urządzeniami. W przypadku OneMeter chodzi o "język" wykorzystywany w komunikacji między urządzeniem o licznikiem przez port optyczny.
PV
(PhotoVoltaics) Skrótowe oznaczenie terminu fotowoltaika lub instalacja fotowoltaiczna.

R

Rejon dystrybucyjny
Taryfa dystrybucyjna aktywna dla Twojego punktu poboru energii (zależna od lokalizacji).

S

Składnik stały
Stała opłata za usługi dystrybucji energii elektrycznej, pokrywająca koszty eksploatacji i rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
Sprzedaż
Część rachunku za energię uiszczana na rzecz sprzedawcy (inaczej zwanego spółką obrotu energią).
Straty mocy
Szacowane straty systemowe to suma wszystkich strat powodujących, że ilość energii oddawanej do sieci elektrycznej jest niższa niż moc wytworzona przez moduły fotowoltaiczne. Istnieje kilka powodów tych strat, takich jak: straty powodowane przez przewody, falowniki, brud (czasem śnieg) na modułach itp. Z biegiem lat moduły również tracą na efektywności, a ich sprawność jest niższa niż w pierwszych latach.
Strefa
Część doby (czasem również tygodnia), kiedy pobór energii związany jest z kosztem określonym dla tej strefy. Przykład: w taryfie dwustrefowej G12 odbiorca zapłaci mniej za 1 kWh energii pobranej w nocy (w strefie nocnej) niż w dzień (w strefie dziennej).
Symulacja PV
Estymacja produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej uwzględniająca ustawione parametry oraz dane historyczne nt. nasłonecznienia w danej lokalizacji. Ze względu na niedeterministyczność takich parametrów jak warunki pogodowe przybliżenie to może w sposób znaczący różnić się od rzeczywistego uzysku z instalacji PV w danym dniu.

T

Taryfa dystrybucyjna
Sposób obliczania należności na rzecz OSD (operatora systemu dystrybucyjnego) za używanie energii elektrycznej zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki.
Taryfa sprzedażowa
Sposób obliczania należności na rzecz sprzedawcy za pobieraną energię elektryczną.

U

UART
(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Moduł sprzętowy służący do asynchronicznego przekazywania i odbierania informacji poprzez port szeregowy.
UUID
(Universally Unique IDentifier) Unikalny numer instalacji urządzenia OneMeter.

W

Wat
W, kW, mW Jednostka mocy i strumienia energii. Używana do wyrażenia np. ilości energii pobranej przez odbiorcę w ciągu okresu rozliczeniowego.

Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20