Předpisy a zabezpečení Záruka

Záruka

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli podle podmínek občanského zákoníku za vady (záruka).

 2. Pokud je v případě smlouvy se spotřebitelem zjištěna fyzická vada do jednoho roku ode dne dodání věci, má se za to, že existovala v době přechodu nebezpečí na spotřebitele

 3. Má-li prodávaná věc vady, může spotřebitel:

  • učinit prohlášení požadující snížení ceny;
  • o učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy;

pokud Prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží Spotřebiteli nevymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu neodstraní. Pokud však již byla věc Prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo odstranit vadu, není oprávněn věc vyměnit ani odstranit vadu.

 1. Spotřebitel může místo odstranění vady navržené Prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, pokud to není možné věc byla ve shodě se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem nebo by vyžadoval nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím. Při posuzování převisu nákladů se však bere v úvahu hodnota věci bez vad, druh a význam, se přihlíží k zjištěné závadě, jakož i k nepříjemnostem, kterým by byl Spotřebitel jinak vystaven.

 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.

 3. Má-li prodávaná věc vady, může Spotřebitel dále:

  • požadovat výměnu věci za věc bez vad;
  • požadovat odstranění vady.
 4. Prodávající je povinen vyměnit vadnou věc za bezvadnou nebo vadu v přiměřené době odstranit, aniž by tím Spotřebitele zbytečně obtěžoval.

 5. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Spotřebitele, pokud není možné uvést vadnou věc do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady oproti druhému možnému způsobu uvedení do souladu se smlouvou.

 6. V případě, že byla vadná věc nainstalována, může Spotřebitel požádat Prodávajícího o jeho demontáž a opětovnou instalaci po výměně za bezvadný nebo odstranění vady, je však povinen nést některé související náklady přesahující cenu prodávané věci nebo může požadovat po prodávajícím úhradu části nákladů. V případě nesplnění povinnosti ze strany Prodávajícího je Spotřebitel oprávněn tyto činnosti provádět na náklady a riziko Prodávajícího.

 7. Spotřebitel, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadnou věc na adresu reklamace na náklady Prodávajícího, a pokud to s ohledem na druh věci nebo způsob montáže znemožní doručení věci ze strany Spotřebitele by bylo nadměrně obtížné, je Spotřebitel povinen zpřístupnit věc Prodávajícímu v místě, kde se věc nachází. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícím je Spotřebitel oprávněn vrátit zboží na náklady a riziko Prodávajícího.

 8. Náklady na výměnu nebo opravu nese Prodávající, kromě situace popsané v bodě 5.

 9. Prodávající je povinen v případě výměny věci za bezvadnou nebo odstoupení od smlouvy od Spotřebitele převzít vadnou věc.

 10. Prodávající odpoví do čtrnácti dnů na: vyjádření k požadavku na snížení ceny, požadavek na výměnu věci za bezvadnou, požadavek na odstranění vady ve smyslu občanského zákoníku. Prodávající ve lhůtě třiceti dnů odpoví na jakékoli další vyjádření Spotřebitele, na které se nevztahuje čtrnáctidenní lhůta uvedená v občanském zákoníku. V opačném případě se má za to, že vyjádření či žádost Spotřebitele považoval za oprávněnou.

 11. Prodávající odpovídá v rámci záruky při zjištění fyzické vady před uplynutím dvou let ode dne předání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použité zboží, do jednoho roku ode dne doručení zboží Spotřebiteli.

 12. Nárok Spotřebitele na odstranění vady nebo výměnu věci prodávané za věc bez vad se promlčí za jeden rok ode dne zjištění vady, nejdříve však za dva roky ode dne dodání věci Spotřebiteli, a je-li předmětem prodeje použitá věc, do jednoho roku ode dne předání věci Spotřebiteli.

 13. V případě, že datum spotřeby určené Prodávajícím nebo výrobcem skončí po dvou letech ode dne dodání věci Spotřebiteli, odpovídá Prodávající v rámci záruky za fyzické vady této věci zjištěné před tímto datem.

 14. Ve lhůtách uvedených v bodech 15-17 může Spotřebitel podat prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo slevu z ceny z důvodu fyzické vady prodávané věci a požadoval-li Spotřebitel výměnu věci za věc bez vady nebo odstranění vady, lhůta pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny začíná marným uplynutím lhůty pro výměnu věci nebo odstranění vady.

 15. V případě šetření některého z práv ze záruky před soudem nebo rozhodčím soudem se do pravomocného skončení řízení přerušuje běh lhůty pro uplatnění ostatních práv, která v tomto ohledu spotřebiteli náleží. Totéž platí pro mediační řízení, avšak lhůta pro uplatnění ostatních záručních práv vůči Spotřebiteli počíná běžet ode dne, kdy soud odmítne schválit smír uzavřený před zprostředkovatelem nebo neúspěšným ukončením mediace.

 16. Pro uplatnění práv ze záruky se právní vady prodávané věci vztahuje bod 15, lhůta však začíná běžet ode dne, kdy se Spotřebitel o vadě dozvěděl, a pokud se Spotřebitel o vadě dozvěděl až jako výsledek žaloby třetí osoby - ode dne, kdy rozsudek vydaný ve sporu s třetí osobou nabude právní moci.

 17. Podal-li Spotřebitel pro vadu věci prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo o snížení ceny, může požadovat náhradu škody, která mu uzavřením smlouvy vznikla, aniž by o vadě nevěděl, i když škoda byla v důsledku okolností, za které Prodávající neodpovídá a zejména může požadovat náhradu nákladů na uzavření smlouvy, nákladů na vyzvednutí, přepravu, uskladnění a pojištění zboží, náhradu výdajů v rozsahu, v jakém je neučinil. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti k náhradě škody.

 18. Uplynutí jakékoli lhůty pro zjištění vady nevylučuje uplatnění záručních práv, pokud Prodávající závadu podvodně zamlčel.

 19. Prodávající, je-li povinen poskytnout nebo poskytnout Spotřebiteli finanční služby, je provede bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem.