Předpisy a zabezpečení Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

I§1 OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod OneMeter, dostupný na onemeter.com, provozuje společnost Onemeter Sp. z o.o. se sídlem v Lublinu, zapsaná do Národního soudního rejstříku Okresním soudem v Lublin-Wschód v Lublinu se sídlem ve Świdniku, 6. obchodní divize národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000617483, se základním kapitálem 10 000 PLN, NIP 9462660215, REGON 364438993.
 2. Tyto předpisy jsou určeny Spotřebitelům a definují pravidla a postup pro uzavření Kupní smlouvy na dálku se Spotřebitelem prostřednictvím Obchodu.

I§2 DEFINICE

 1. Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím v rámci Obchodu smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
 2. Prodávající - Onemeter Sp. z o.o. se sídlem v Lublinu, zapsaná do Národního soudního rejstříku Okresním soudem v Lublin-Wschód v Lublinu se sídlem ve Świdniku, 6. obchodní divize národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000617483, se základním kapitálem 10 000 PLN, NIP 9462660215, REGON 364438993.
 3. Zákazník – jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.
 4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní zákon přiznává právní osobnost, vykonávající vlastním jménem ekonomickou činnost využívající Obchod.
 5. Obchod – internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese onemeter.com.
 6. Smlouva na dálku - smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku včetně uzavření smlouvy
 7. Podmínky – tyto Obchodní podmínky.
 8. Objednávka – prohlášení Zákazníka o vůli podané prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu nebo Produktů s Prodávajícím.
 9. Účet - zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté zákazníkem a informace o jím zadaných objednávkách v obchodě.
 10. Registrační formulář – formulář dostupný v Obchodě, který vám umožní vytvořit Účet.
 11. Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
 12. Košík - prvek softwaru Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané k nákupu a dále je možné zjišťovat a upravovat údaje objednávky, zejména množství produktů.
 13. Produkt - movitá věc / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 14. Kupní smlouva – smlouva koupi Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

I§3 KONTAKT S OBCHODEM

 1. Adresa prodávajícího: ul. Górnośląska 5/15 - 00-443 Varšava.
 2. E-mailová adresa prodávajícího: [email protected]
 3. Telefonní číslo prodávajícího: nepřístupný (prosím kontaktujte nás emailem).
 4. Číslo bankovního účtu prodávajícího: 70 1750 0012 0000 0000 3445 1885.
 5. Zákazník může komunikovat s Prodávajícím pomocí adres a telefonních čísel uvedených v tomto odstavci.
 6. Zákazník může s Prodávajícím telefonicky komunikovat v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin.

I§4 TECHNICKÉ POŽADAVKY

Chcete-li používat Obchod, včetně prohlížení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek Produktů, musíte mít:

 1. Koncové zařízení s přístupem k internetu a webovým prohlížečem, minimálně Internet Explorer 11, Chrome 40, FireFox 34, Opera 26 nebo Safari 5 nebo novější, s povoleným Javascriptem,
 2. Aktivní e-mailový účet (e-mail),
 3. Povolené soubory cookies.

I§5 VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. Prodávající v maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakákoli narušení, včetně přerušení fungování Obchodu, způsobená vyšší mocí, nezákonným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu Obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Objednávání Produktů v sortimentu Obchodu Zákazníkem je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanovením § 6 Podmínek, nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících vyřízení Objednávky bez vytvoření Účtu.
 3. Ceny uvedené v Obchodě pro spotřebitele jsou uvedeny v českých korunách a jsou hrubé ceny (včetně DPH). Ceny uvedené v Obchodě pro ostatní zákazníky jsou uvedeny v českých korunách a jsou cenami netto (nezahrnují DPH).
 4. Konečná částka k úhradě Zákazníkem se skládá z ceny za Produkt a nákladů na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné), o kterých je Zákazník informován na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, a to i při vyjádření vůle být vázán Kupní smlouvou.
 5. Pokud povaha předmětu smlouvy neumožňuje, soudě přiměřeně, předem vypočítat konečnou (konečnou) cenu, informace o způsobu výpočtu ceny, jakož i poplatcích za dopravu, dodání, poštovní služby a další náklady, budou uvedeny v Obchodě v popisu produktu.

I§6 OTEVŘENÍ ÚČTU V OBCHODĚ

 1. Pro založení účtu v obchodě musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné uvést tyto údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa, město, PSČ, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 2. Vytvoření účtu v Obchodě je zdarma.
 3. Přihlášení k Účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v Registračním formuláři.
 4. Zákazník může kdykoli, bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků smazat Účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

I§7 PRAVIDLA PRO PODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Chcete -li zadat objednávku:

 1. Vyberte produkt, který je předmětem Objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Objednat“;
 2. Vyplňte registrační formulář objednávky;
 3. Vyberte si jednu z dostupných platebních metod a v závislosti na způsobu platby uhraďte objednávku ve stanovené lhůtě s výhradou § 8 bod 3.

I§8 NABÍZENÉ ZPŮSOBY DODÁNÍ A PLATBY

 1. Zákazník může použít následující způsoby dodání nebo vyzvednutí objednaného produktu:
  • Doručení do domu (Home Delivery).
 2. Zákazník může použít následující platební metody:
  • Platba bankovním převodem na účet Prodávajícího;
 3. Podrobné informace o způsobu doručení a přijatelných platebních metodách lze nalézt na webových stránkách internetového obchodu.

I§9 PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 Podmínek.
 2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním odpovídajícího e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jeho přijetí k realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
 3. Pokud si zákazník vybere:
  • a. platba bankovním převodem, je Zákazník povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - v opačném případě bude objednávka stornována.
  • b. platba na dobírku při dodání, je Zákazník povinen provést platbu při dodání.
  • c. platba v hotovosti při osobním odběru, je Zákazník povinen provést platbu na dobírku do 5 dnů ode dne obdržení informace o připravenosti zásilky k vyzvednutí.
 4. Pokud Zákazník zvolil jiný způsob doručení než osobní odběr, bude Produkt Prodávajícím odeslán v termínu uvedeném v jeho popisu způsobem, který si Zákazník zvolil při zadání Objednávky.
 5. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
  • a. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.
  • b. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy,
 6. Pokud se Zákazník rozhodne vyzvednout Produkt osobně, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu Produktu. Zákazník bude Prodávajícím dodatečně informován o připravenosti Produktu k odběru zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky.
 7. Doručení produktu probíhá pouze v Polsku a České republice.
 8. Dodání produktu zákazníkovi je zpoplatněné, pokud kupní smlouva nebo informace na webu nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Náklady na doručení“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří svou vůli být vázán prodejem. Dohoda.
 9. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je zdarma.

I§10 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Běh lhůty uvedené v odd. 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné než přepravci.
 3. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od dodání poslední položky, šarže nebo dílu.
 4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy zasláním prohlášení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy stačí, aby Spotřebitel zaslal své vyjádření před uplynutím této lhůty.
 5. Vyjádření je možné zaslat klasickou poštou, faxem nebo elektronicky zasláním vyúčtování na e-mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním vyúčtování na webové stránce prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Vyúčtování lze podat také dne formulář, jehož vzor je přílohou č. 1 těchto předpisů a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, není však povinný.
 6. Pokud spotřebitel zašle prohlášení e-mailem, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 7. Důsledky odstoupení od Smlouvy:
  • a. V případě odstoupení od Smlouvy na dálku se Smlouva považuje za neuzavřenou.
  • b. V případě odstoupení od Smlouvy Prodávající neprodleně vrátí Spotřebiteli, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, všechny jím uhrazené platby včetně nákladů. na dodání zboží, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku volby Spotřebitele jiného způsobu dodání, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím.
  • c. Vrácení peněz bude Prodávajícím provedeno stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem v původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.
  • d. Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud produkt neobdrží zpět nebo dokud mu nebude předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
  • e. SSpotřebitel by měl vrátit Produkt na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícího informoval o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud Spotřebitel zašle Produkt zpět do 14 dnů.
  • f. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud Produkt nemohl být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • g. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
 8. Pokud z důvodu povahy Produktu nelze vrátit běžnou poštou, informace o tom, stejně jako o nákladech na vrácení Produktu, budou uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.
 9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v souvislosti se Smlouvou:
  • a. ve kterém je předmětem služby věc vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  • b. pro poskytování služeb, pokud Prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Prodávající službu splní, ztratí právo na odstoupení od Smlouvy.,
  • c. na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a poté, co byl prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od Smlouvy.

I§11 REKLAMACE A ZÁRUKA

 1. Kupní smlouva se vztahuje na nové Produkty.
 2. V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo na reklamaci dle ustanovení občanského zákoníku o záruce.
 3. Reklamaci je třeba podávat písemně nebo elektronicky na adresy Prodávajícího uvedené v §3 těchto Podmínek. Je-li Klientem Podnikatel, strany vylučují odpovědnost ze záruky.
 4. Prodávající odpoví na reklamaci neprodleně, v případě, že je zákazníkem Spotřebitel, nejpozději do 14 dnů. Pokud je zákazník Spotřebitel a Prodávající na reklamaci neodpoví do 14 dnů, má se za to, že žádost zákazníka byla považována za oprávněnou.
 5. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu uvedenou v § 3 těchto Podmínek.
 6. Pokud byla na Produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm, stejně jako jeho obsah, uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.

I§12 MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A VYHLEDÁVÁNÍ REKLAMACE

 1. Použití mimosoudního posuzování stížností a nápravy je dobrovolné. Následující nařízení jsou pouze informativní a nepředstavují pro Onemeter Sp. z oo povinnost používat mimosoudní řešení sporů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele (Kancelář finančního arbitra Office of the Financial Arbiter Legerova 1581/69 CZ-110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], tel. +420 25 70 42 07 0).
 3. Zákazník má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/ nebo na internetové adrese pro řešení sporů on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr.

I§13 OSOBNÍ ÚDAJE V ONLINE OBCHODĚ

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.
 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí, také pro marketingové účely.
 3. Příjemci osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu mohou být:
  • a. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilku na žádost Správce.
 4. Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Podmínkách nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.

I§14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v češtině.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Podmínky z důležitých důvodů, kterými jsou: změny právních předpisů, změny způsobu platby a dodání - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení těchto Podmínek. O každé změně bude Prodávající Zákazníka informovat minimálně 7 dní předem.
 3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení českého práva, zejména: Občanský zákoník; Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o ochraně osobních údajů.