Regulacje prawne i polityka bezpieczeństwa Regulamin korzystania z OneMeter Beacon

Regulamin korzystania z OneMeter Beacon

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) został sporządzony przez spółkę prawa polskiego OneMeter Sp. z o.o. i określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej OneMeter przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej: „Aplikacja”).

 2. Regulamin określa zasady korzystania z systemu OneMeter Beacon przez Użytkowników.

 3. Do korzystania z aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego urządzenia OneMeter Beacon lub udostępnienie przez posiadacza danych z urządzenia OneMeter Beacon. Urządzenie można zamówić kontaktując się z nami poprzez [email protected] lub za pośrednictwem zewnętrznych partnerów, z którymi OneMeter Sp. z o.o. ma podpisane umowy pośrednictwa.

 4. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 5. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka OneMeter Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617483, NIP 9462660215, REGON 364438993 (dalej: „Operator”).

 6. Usługi świadczone są w języku polskim i angielskim. Językami komunikowania się z Użytkownikiem są język polski i angielski.

 7. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:

  • a. Zapewnieniu dostępu do informacji na temat zużycia energii elektrycznej na liczniku Użytkownika Aplikacji;
  • b. Prezentacji graficznej i liczbowej zagregowanych danych pozyskanych z urządzenia OneMeter Beacon;
  • c. Zapewnieniu informacji o szacunkowym rachunku za energię elektryczną we wskazanym przez Użytkownika przedziale czasowym na podstawie wyliczeń opartych o odczyty i o taryfę Użytkownika;
  • d. Możliwość pobrania danych liczbowych dotyczących zużycia energii elektrycznej.
 8. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu IOS). Pobranie aplikacji jest bezpłatne.

 9. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych. 03.01.2018

 10. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że forma i charakter Usługi świadczonej przez Operatora może się co pewien czas zmieniać bez uprzedniego powiadomienia z zastrzeżeniem, że funkcjonalność usługi pozostanie przynajmniej na tym samym poziomie jak w chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.

 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jeśli Operator umożliwia Użytkownikowi dostęp do konta, może to oznaczać zablokowanie dostępu do Usługi, szczegółów konta lub dowolnych plików oraz innych treści znajdujących się na koncie Użytkownika.

 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zmiana Regulaminu może nastąpić bez uzyskania zgody Użytkownika. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora drogą e-mailową na adres e-mail podany przy rejestracji do Usługi.

II WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu Google Play i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

 2. Do działania aplikacji niezbędne jest zainstalowanie na liczniku urządzenia OneMeter Beacon. Informacje o zgodności urządzenia z licznikami energii w specyfikacji urządzenia dostępnej na stronie www.onemeter.com.

 3. Telefon, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, musi mieć zainstalowany system operacyjny Android w wersji minimum 4.3 z modułem Bluetooth.

 4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.

 5. Do korzystania z aplikacji niezbędna jest aktywnie i poprawnie skonfigurowana na urządzeniu mobilnym usługa transmisji danych.

 6. Pełny zakres usług świadczony jest Użytkownikom, którzy pobrali i zainstalować najnowszą, dostępną w sklepie Google Play wersję Aplikacji.

 7. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

  • a. moduł Bluetooth w wersji 4.0 lub wyższej ze wsparciem Bluetooth Low Energy;
  • b. aparat urządzenia (w aplikacji służy tylko i wyłącznie do robienia zdjęcia licznika podczas instalacji);
  • c. udzielenie wszystkich niezbędnych zezwoleń aplikacji.

III OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 2. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych czynności, które utrudniają lub zakłócają działanie Usługi.

 3. Użytkownik zgadza się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Usługi w żadnym celu, chyba że otrzymał na to wyraźne pozwolenie w oddzielnej umowie z OneMeter Sp. z o.o.

 4. Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że OneMeter Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani jakąkolwiek osobą trzecią) za wszelkie naruszenia zobowiązań Użytkownika wynikających z Warunków i za skutki takich naruszeń (w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez OneMeter Sp. z o.o.).

 5. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

 3. OneMeter Sp. z o.o. nie ponosi przed Użytkownikiem odpowiedzialności za:

  • a. Żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, w szczególności takie, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika, wynikłe w jakikolwiek sposób oraz na podstawie dowolnych zasad odpowiedzialności. Obejmuje to między innymi utratę zysków (pośrednią lub bezpośrednią), utratę renomy lub dobrego imienia firmy, utratę danych, koszt nabycia zastępczych towarów lub usług oraz inne straty niematerialne;
  • b. Żadne straty i szkody, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika, w tym między innymi straty i szkody wynikłe z:

   • i. Braku ciągłości świadczenia usługi będące następstwem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych;
   • ii. Braku ciągłości odczytów wynikających z działania Użytkownika, w szczególności odłączenia urządzenia OneMeter Beacon;
   • iii. Braku ciągłości świadczenia wynikającego z bezprawnego działania stron trzecich;
   • iv. Nieprzekazania OneMeter Sp. z o.o. przez Użytkownika dokładnych informacji dotyczących konta;
   • v. Niezachowania przez Użytkownika bezpieczeństwa i poufności hasła lub szczegółowych informacji dotyczących konta.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 5. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani ogranicza odpowiedzialności OneMeter Sp. z o.o. za straty, której nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

V PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Operator posiada wszystkie prawa, tytuły prawne i udziały związane z Usługą, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Usługi bez względu na to, czy prawa te zostały zastrzeżone.

 2. Jeśli Użytkownik nie zawarł innej pisemnej umowy z Operatorem, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje Użytkownikowi prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen ani innych charakterystycznych cech OneMeter.

 3. Jeśli Użytkownikowi jednoznacznie udzielono praw do używania jakichkolwiek cech marki OneMeter w oddzielnej pisemnej umowie z Operatorem, Użytkownik zobowiązuje się używać takich cech zgodnie z tą umową, wszelkimi obowiązującymi postanowieniami Warunków oraz ewentualnymi wytycznymi dotyczącymi stosowania cech marki OneMeter.

VI ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z Aplikacji. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie wymaga podania przyczyny, a jej podanie jest dobrowolne i nie wywiera skutków na zakończenie korzystania z Aplikacji.

 2. Dla zakończenia korzystania z Aplikacji wymagane jest jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

 3. Operator może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia usługi Użytkownikowi, jeśli:

  • a. Użytkownik naruszył zobowiązania Umowy Abonamentowej, na podstawie której korzysta z urządzenia OneMeter Beacon, zgodnie z postanowieniami Umowy Abonamentowej.
  • b. Użytkownik naruszył dowolne postanowienie Regulaminu lub działał w sposób świadczący o tym, że nie zamierza bądź nie jest zdolny przestrzegać postanowień Regulaminu; lub
  • c. Operator jest do tego prawnie zobowiązany; lub
  • d. Operator zaprzestaje świadczenia Usługi.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VII DANE

 1. Własność danych. Wszystkie uzyskane w wyniku świadczenia usług przez Operatora dane pomiarowe i inne dane pochodzące z liczników Użytkownika na których został zainstalowany OneMeter Beacon (dalej „Dane”) są uznawane za dane będące własnością Użytkownika.

 2. Operatorowi nie wolno wykorzystywać Danych i jakichkolwiek informacji pozyskanych w toku świadczenia przez OneMeter Usługi w innych celach niż te, które są bezpośrednio z Usługą związane, chyba że wynika to udzielonej zgody lub innej umowy z Użytkownikiem.

 3. Dane zanonimizowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Dane, inne dane i informacje zanonimizowane są traktowane jak dane i informacje zniszczone.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie w zestawieniach liczbowych i graficznych zagregowanych danych zanonimizowanych na poziomie co najmniej 5 nie wymienionych z nazwy podmiotów.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest OneMeter Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617483, NIP 9462660215, REGON 364438993.

 2. OneMeter Sp. z o.o. zapewnia, że dane są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i nie są. udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim chyba, że żądanie udostępnienia danych pochodzi od uprawnionego organu państwowego lub na podstawie przepisów prawa.

 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla pełnego świadczenia usług związanych z wykorzystaniem urządzenia OneMeter Beacon.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

 5. OneMeter Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

IX POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: [email protected].

 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:

  • a. Nazwę i model urządzenia mobilnego,
  • b. Aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu,
  • c. Numer seryjny urządzenia OneMeter Beacon,
  • d. Dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja może zostać złożona w języku polskim lub angielskim.

 4. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

X ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

 2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.onemeter.com

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.