Regulacje prawne i polityka bezpieczeństwa Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest ONEMETER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 (dalej “OneMeter”).

 2. Jak się z nami skontaktować, w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? Kontaktować można się z nami poprzez adresy podane poniżej: adres e-mail: [email protected], adres pocztowy: OneMeter Sp. z o.o., ul. Górnośląska 5/15 - 00-443 Warszawa.

 3. Skąd mamy Państwa dane? Otrzymaliśmy je w związku z umowami zawartymi między OneMeter, a Państwem jak również w związku z obsługą systemu OneMeter na rzecz klientów podmiotów zajmujących się dystrybucją urządzenia.

 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez OneMeter? Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem przez OneMeter lub podmiot, o którym mowa w punkcie trzecim.

  W szczególności Państwa dane osobowe używane są do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z usług OneMeter;
  • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
  • obsługi reklamacji;
  • obsługi Państwa zapytań kierowanych do OneMeter (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OneMeter, którym jest:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych OneMeter oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Na podstawie i tylko o ile udzielą Państwo na to zgodę, OneMeter przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
 5. Czy muszą Państwo podać nam Państwa dane osobowe? OneMeter wymaga podania przez Państwa adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz danych wymaganych na potrzeby wystawienia dokumentów księgowych: numeru NIP, adresu siedziby przedsiębiorstwa klienta lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej, nazwy przedsiębiorstwa lub imienia i nazwiska osoby fizycznej, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą z Państwem umowę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z usług OneMeter. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 6. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec OneMeter w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Uprawnienia te mogą Państwo wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OneMeter; cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chciał/a, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

 8. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? OneMeter może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. OneMeter może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym w zakresie wymaganym przez przepisy prawa polskiego.

 9. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? OneMeter przechowuje Państwa dane osobowe w związku z podpisaniem umowy przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz realizacji zamówionych usług, jak również przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji.

  Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka OneMeter zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 10. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.